6.6 Factoring Strategy


54u3−16


 


 


 


 

64m3+27n3


 


 


 


 

5x2−22x−15


 


 


 


 

2x2−10x+12


 


 


 


 

n2−n


 


 


 


 

5u2−9uv +4v2


 


 


 


 

2u2v2−11uv3+15v4


 


 


 


 

24az−18ah+60yz−45yh


 


 


 


 

v2+v


 


 


 


 

12ab−18a+6nb−9n