10.5 Logarithmic Functions


logb a=−16
 
 
 
 

log366
 
 
 
 
 
 
 
 
 

log9 81=2
 
 
 
 

log125 5
 
 
 
 

192=361
 
 
 
 

log636
 
 
 
 
 

log71
 
 
 
 

log5 125
 
 
 
 
 
 
 

152=225
 
 
 
 
 

log8(3k −1)=1