10.5 Logarithmic Functions


log125 5


 


 


 


 

192=361


 


 


 


 

log71


 


 


 


 

log8(3k −1)=1


 


 


 


 


 


 


 


 


 

log636


 


 


 


 


 

logb a=−16


 


 


 


 

152=225


 


 


 


 


 

log366


 


 


 


 


 


 


 


 


 

log9 81=2


 


 


 


 

log5 125